Provozní informace

Informace k provozu školní družiny od 1. září 2022

  Ranní družina bude organizována  pro 1. až 4. ročník. Odpolední družina pro žáky 1. – 5. ročníku s kapacitou 60 žáků bude rozdělena do tří oddělení .

     První oddělení budou tvořit žáci 1.a 2. ročníku s vychovatelkou p. Miladou Vojtovou, třída bude umístěna v učebně vedle školní jídelny. Provoz tohoto oddělení je do 15.30 hodin. Zákonní zástupci při vyzvednutí dětí ze ŠD zazvoní na zvonek s označením ŠD 1. oddělení. Po dobu dvou týdnů od začátku školního roku mohou vstoupit zákonní zástupci do šatny a pomoci svému dítěti v šatně při příchodu i odchodu.  

     Druhé oddělení pro žáky 3. ročníku bude umístěno ve třídě ŠD v přízemí. Vychovatelka p. Zdena Bradáčová ( po dobu nemoci p. Zdenka Dvořáková ). Toto oddělení bude v provozu do 14 hodin, od 14 hod. bude spojeno s 1. oddělením. Zákonní zástupci si zazvoní na zvonek označený ŠD 2. oddělení a před školou vyčkají na příchod svého dítěte.

     Třetí oddělení pro spojený 4. a 5. ročník bude umístěno v běžné třídě. Vychovatelkou bude p. Radmila Myslivcová, provoz tohoto oddělení bude do 14.30 hodin. Zákonní zástupci si své dítě vyzvednou na telefonním čísle 721 567 304 a opět vyčkají před školou na jeho příchod.

     O pobytu žáka ve ŠD mimo provozní dobu 2. a 3. oddělení se lze domluvit individuálně.

 

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY (od 1. 9. 2020)

 • Provozní doba: 11.00 – 15.30
 • Kapacita ŠD je 60 žáků. ŠD má tři oddělení pro žáky 1. – 5. ročníku. 2 oddělení mají samostatnou místnost, 1 oddělení je umístěno v běžné třídě. Dle potřeby mohou žáci ve ŠD využívat za zvýšených hygienických podmínek tělocvičnu, hřiště, cvičnou kuchyni, učebnu PC, knihovnu, zahradu.
 • O zařazení žáka do ŠD a výši poplatku rozhoduje ředitelka školy
 • Úplata je splatná předem, je stanovena na celý školní rok. Škola přijímá platbu v hotovosti. Měsíční výše úplaty činí 50 Kč.
 • Žáci 5. ročníku mohou být zařazeni, pokud je počet přihlášených žáků menší než kapacita ŠD.
 • Zákonní zástupci přihlášených žáků řádně vyplní zápisní lístek, především hodinu odchodu a informaci, zda může žák odcházet sám, nebo kdo má právo ho vyzvedávat.
 • Má-li být dítě z družiny uvolněno dříve než v hodinu určenou na zápisním lístku, musí se předem prokázat písemným záznamem v eŽK nebo v Deníku žáka, telefonickou omluvou od zákonného zástupce nebo osobním vyzvednutím. Jiné formy omluvy nebudou akceptovány.
 • Po projednání se zřizovatelem se činnost ŠD v době letních prázdnin přerušuje, v době vedlejších prázdnin se koná podle zájmu zákonných zástupců. Nejnižší počet žáků je 5. V době prázdnin platí žáci plnou cenu oběda ve školní jídelně.
 • Žáci se řídí pravidly chování stanovenými školním řádem a řádem ŠD.
 • Na hodnocení a klasifikaci chování žáka ve družině se vztahují ustanovení o základní škole, tj. udělování napomenutí TU, důtky TU, důtky ŘŠ, klasifikace sníženou známkou z chování na vysvědčení.
 • Pokud žák narušuje soustavně školní řád a činnost ŠD, může být rozhodnutím ředitelky ze družiny vyloučen. ŘŠ může rozhodnout o vyloučení žáka ze ŠD, pokud žák soustavně nebo nějakým významným projevem porušil kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních účastníků, dlouhodobě svévolně nenavštěvuje ŠD nebo z jiných zvláště závažných důvodů.
 • Zvláště hrubé slovní a úmyslně fyzické útoky žáka vůči pracovnicím družiny se vždy považují za závažné porušení povinností stanovených tímto řádem.
 • Do prostor ŠD žáci vstupují vždy přezutí, aktovky si nechávají ve skříňkách.
 • Žáci nenosí s sebou cenné věci a větší sumy peněz.
 • Žáci nepoškozují vybavení družiny a svévolně provedené škody hradí vždy v plné výši zákonní zástupci.
 • Vychovatelka zodpovídá za bezpečnost dětí po celou dobu provozu ŠD.
 • Bez souhlasu vychovatelky žáci neopouštějí učebnu ŠD.
 • Ze ŠD jsou žáci uvolněni 20 minut před odjezdem autobusu.
 • Žáci, kteří do školy denně dojíždějí autobusem, dodržují všechna pravidla bezpečnosti, se kterými je seznámí vychovatelka a třídní učitel/ka v první hodině školního roku a opakovaně podle potřeby. Jedná se zejména o výstup a nástup do autobusu, přecházení vozovky po výstupu z autobusu, čekání na zastávce.
 • Program ŠD umožňuje žákům volbu mezi různými činnostmi, rovněž je umožněna příprava na vyučování.