Provozní informace

Informace k provozu školní družiny od 1. září 2021

  Ministerstvo školství vydalo manuál k Provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke covid-19, a proto se se od 1. září mění provoz školní družiny následujícím způsobem.

   Ranní družina bude organizována  pro 1. a 2. ročník. Odpolední družina pro žáky 1. – 5. ročníku s kapacitou 60 žáků bude rozdělena do tří oddělení, aby se minimalizoval kontakt mezi žáky různých ročníků. Z kapacitních i organizačních důvodů budou mít oddělení různě ukončený provoz.

     První oddělení budou tvořit žáci 1.a 2. ročníku s vychovatelkou p. Miladou Vojtovou, třída bude umístěna v učebně vedle školní jídelny. Provoz tohoto oddělení je do 15.30 hodin. Zákonní zástupci při vyzvednutí dětí ze ŠD zazvoní na zvonek s označením ŠD 1. oddělení. Po dobu dvou týdnů od začátku školního roku mohou vstoupit zákonní zástupci do šatny s ochrannou rouškou a pomoci svému dítěti v šatně při příchodu i odchodu.  

     Druhé oddělení pro žáky 3. ročníku bude umístěno ve třídě ŠD v přízemí. Vychovatelka p. Zdena Bradáčová. Toto oddělení bude v provozu do 15 hodin. Zákonní zástupci si zazvoní na zvonek označený ŠD 2. oddělení a před školou vyčkají na příchod svého dítěte.

     Třetí oddělení pro spojený 4. a 5. ročník bude umístěno v běžné třídě, která bude před začátkem činnosti ŠD vydezinfikována. Vychovatelkou bude p. Radmila Myslivcová, provoz tohoto oddělení bude do 14.30 hodin. Zákonní zástupci si své dítě vyzvednou na telefonním čísle 721 567 304 a opět vyčkají před školou na jeho příchod.

     O pobytu žáka ve ŠD mimo provozní dobu 2. a 3. oddělení se lze domluvit individuálně.

 

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY (od 1. 9. 2020)

 • Provozní doba: 11.00 – 15.30
 • Kapacita ŠD je 60 žáků. ŠD má tři oddělení pro žáky 1. – 5. ročníku. 2 oddělení mají samostatnou místnost, 1 oddělení je umístěno v běžné třídě. Dle potřeby mohou žáci ve ŠD využívat za zvýšených hygienických podmínek tělocvičnu, hřiště, cvičnou kuchyni, učebnu PC, knihovnu, zahradu.
 • O zařazení žáka do ŠD a výši poplatku rozhoduje ředitelka školy
 • Úplata je splatná předem, je stanovena na celý školní rok. Škola přijímá platbu v hotovosti. Měsíční výše úplaty činí 50 Kč.
 • Žáci 5. ročníku mohou být zařazeni, pokud je počet přihlášených žáků menší než kapacita ŠD.
 • Zákonní zástupci přihlášených žáků řádně vyplní zápisní lístek, především hodinu odchodu a informaci, zda může žák odcházet sám, nebo kdo má právo ho vyzvedávat.
 • Má-li být dítě z družiny uvolněno dříve než v hodinu určenou na zápisním lístku, musí se předem prokázat písemným záznamem v eŽK nebo v Deníku žáka, telefonickou omluvou od zákonného zástupce nebo osobním vyzvednutím. Jiné formy omluvy nebudou akceptovány.
 • Po projednání se zřizovatelem se činnost ŠD v době letních prázdnin přerušuje, v době vedlejších prázdnin se koná podle zájmu zákonných zástupců. Nejnižší počet žáků je 5. V době prázdnin platí žáci plnou cenu oběda ve školní jídelně.
 • Žáci se řídí pravidly chování stanovenými školním řádem a řádem ŠD.
 • Na hodnocení a klasifikaci chování žáka ve družině se vztahují ustanovení o základní škole, tj. udělování napomenutí TU, důtky TU, důtky ŘŠ, klasifikace sníženou známkou z chování na vysvědčení.
 • Pokud žák narušuje soustavně školní řád a činnost ŠD, může být rozhodnutím ředitelky ze družiny vyloučen. ŘŠ může rozhodnout o vyloučení žáka ze ŠD, pokud žák soustavně nebo nějakým významným projevem porušil kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních účastníků, dlouhodobě svévolně nenavštěvuje ŠD nebo z jiných zvláště závažných důvodů.
 • Zvláště hrubé slovní a úmyslně fyzické útoky žáka vůči pracovnicím družiny se vždy považují za závažné porušení povinností stanovených tímto řádem.
 • Do prostor ŠD žáci vstupují vždy přezutí, aktovky si nechávají ve skříňkách.
 • Žáci nenosí s sebou cenné věci a větší sumy peněz.
 • Žáci nepoškozují vybavení družiny a svévolně provedené škody hradí vždy v plné výši zákonní zástupci.
 • Vychovatelka zodpovídá za bezpečnost dětí po celou dobu provozu ŠD.
 • Bez souhlasu vychovatelky žáci neopouštějí učebnu ŠD.
 • Ze ŠD jsou žáci uvolněni 20 minut před odjezdem autobusu.
 • Žáci, kteří do školy denně dojíždějí autobusem, dodržují všechna pravidla bezpečnosti, se kterými je seznámí vychovatelka a třídní učitel/ka v první hodině školního roku a opakovaně podle potřeby. Jedná se zejména o výstup a nástup do autobusu, přecházení vozovky po výstupu z autobusu, čekání na zastávce.
 • Program ŠD umožňuje žákům volbu mezi různými činnostmi, rovněž je umožněna příprava na vyučování.