Základní informace

 

Vedení školy:

Ředitelka:                               Mgr. Věra Křížová 

Zástupkyně ředitelky:           Mgr. Svatava Hejtmánková

Výchovný poradce:               Mgr. Dana Hanělová

 

Třídní učitelé:

I. třída (1. ročník)                Mgr. Jaroslava Bartošová

II. třída (2. roč.)                   Mgr. Hana Buršíková

III. třída (3. a 5. roč.)           Mgr. Romana Bukáčková

IV. třída (4. roč.)                  Mgr. Libuše Kutalová

V. třída (6. roč.)                   Mgr. Sylva Totušková

VI. třída (7. roč.)                  Mgr. Dana Hanělová

VII. třída (8. roč.)                 Mgr. Ludmila Teplá

VIII. třída (9. roč.)                Mgr. Miloslava Stará

 

Bez třídnictví:                    Mgr. Michal Budig       

                                             Mgr. et Bc. Miloslav Straka         

 Počet tříd : 8                     Počet dětí : 136

                            

Školní družina:             

Milada Vojtová

Bc. Zdena Bradáčová, Mgr. Hana Buršíková, Mgr. Libuše Kutalová

Počet tříd : 2                         Počet dětí : 60

 

Charakteristika školy: 

Jsme úplná vesnická škola s 1. – 9. postupným ročníkem, škola je umístěna ve čtyřech vzájemně propojených budovách v okrajové části městyse mimo hlavní komunikace. K 1.lednu 2001 byla zřízena Základní škola Jimramov jako příspěvková organizace, jejíž součástí se vedle školní družiny a školní jídelny stala rovněž mateřská škola. ZŠ a MŠ spolu velmi dobře spolupracují a veškeré změny jsou realizovány tak, aby je mohly využívat obě součásti.

Škola poskytuje základní vzdělání a výchovu cca sto padesáti dětem z Jimramova a dalších čtrnácti obcí. V několika případech navštěvují 1. stupeň i žáci z obcí, v nichž je zřízena málotřídní škola. Do 6. ročníku přicházejí žáci z málotřídních škol v Unčíně, Dalečíně a Věcově. Celková kapacita školy je tři sta žáků, průměrná naplněnost tříd se pohybuje kolem sedmnácti žáků. V poslední době byly na 1. stupni sloučeny dva ročníky do jedné třídy z důvodu malého počtu žáků v ročníku.

Mateřská škola naopak byla rozšířena o jedno oddělení, protože nepostačovala kapacita padesáti dětí. Současná kapacita mateřské školy je šedesát pět dětí.

Školní družina má dvě oddělení, její kapacita je šedesát dětí, takže umožňuje téměř všem dětem 1. stupně trávit dobu před vyučováním i po vyučování do odjezdu autobusů pod dohledem vychovatelek ve školní družině.

Pedagogický sbor v současné době tvoří dlouholetí zkušení pedagogové. Vzhledem k tomu, že stále klesá počet žáků ve škole, pedagogický sbor se už několik let neobnovuje. Ve škole pracuje poradce pro volbu povolání, metodik prevence sociálně patologických jevů, koordinátor ICT, koordinátor pro environmentální výchovu. Všichni pedagogové prošli školeními počítačové gramotnosti, všichni na 1. stupni a někteří na 2. stupni jsou proškoleni v práci s žáky se SPUCH. Tři učitelky mají vystudovanou speciální pedagogiku a dvě logopedii.

Dvě třetiny žáků jsou žáci dojíždějící z okolních asi patnácti vesnic, třetina žáků je z Jimramova a místní části Benátek. Děti cizích státních příslušníků v naší škole žádné nejsou. Máme dlouhodobé dobré zkušenosti s integrací žáků se zdravotním postižením.

Škola spolupracuje s centrem prevence „NADOSAH“. Pedagogové vzájemně spolupracují na školních projektech. Pořádáme také kulturně-vzdělávací, ozdravné a sportovně zaměřené pobyty v zahraničí, každoročně kulturně-historickou exkurzi pro žáky 2. stupně, plavecký výcvik, lyžařský kurz, pro žáky 6. ročníku dvoudenní adaptační pobyt, atd. Třídní kolektivy vyjíždějí na řadu exkurzí, pracují na projektech zaměřených na tvorbu kolektivu, týmu a respektování druhých