Školní vzdělávací program MŠ

Č.j. 32/2011

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání zpracován v souladu RVP PV v platném znění

Motivační název „ BROUČCI “

Motto:

Dopřejme dětem co nejkrásnější dětství, protože z něj pak člověk čerpá celý život.“

Vize:

Vytvořit školku plnou pohody.“

MATEŘSKÁ ŠKOLA JIMRAMOV

Základní škola a Mateřská škola Jimramov, příspěvková organizace, Padělek 133

www.zsjimramov.unet.cz

Obsah

 1. Identifikační údaje

 2. Charakteristika školy

 3. Charakteristika vzdělávacích programu

          Formy a metody práce

          Klíčové kompetence

      4. Podmínky předškolního vzdělávání

4.1 Věcné podmínky

4.2 Podpora zdravého životního stylu 

4.3 Psychosociální podmínky 

4.4 Řízení mateřské školy

4.5 Personální a pedagogické zajištění 

4.6 Spolupráce s rodiči a s místními organizacemi 

4.7 Vzdělávání integrovaných dětí

 1. Organizace vzdělávání 

 2. Vzdělávací obsah (cíle, integrované bloky, časový plán)

       Myšlenková mapa 

       Integrované bloky a tématické části (uspořádání vzdělávacího obsahu) 17

1. Integrovaný blok: BROUČEK HLEDÁ KAMARÁDY 

2. Integrovaný blok: ROK S BROUČKY

3. Integrovaný blok: KAŽDÝ BROUČEK JE JINÝ 

4. Integrovaný blok: CO DĚLAJÍ BROUČCI CELÝ DEN 

5. Integrovaný blok: BROUČEK LETÍ DO SVĚTA

 

       7. Evaluace školy a hodnocení dětí 

 

Třídní vzdělávací program

Příloha č. 1 - Putování s Vodomilem 

Použitá literatura a zdroj informací 

 

 

1. Identifikační údaje školy

Adresa: Základní škola a Mateřská škola Jimramov,

příspěvková organizace

Padělek 133, 592 42 Jimramov

www.zsjimramov.unet.cz

 

Zřizovatel: Městys Jimramov, Náměstí Jana Karafiáta 39

Statutární orgán školy: Mgr. Věra Křížová

Zodpovědná osoba: vedoucí učitelka Ilona Veselá

Telefon do ZŠ: 566 562 512

Telefon do MŠ: 566 562 530

IČO: 708 825 68

Zpracovala vedoucí učitelka: Ilona Veselá

Spolupracovala: Miroslava Benešová

 

Schválila pedagogická rada: 17. 3. 2011

Schválila školská rada: 16. 6. 2011

 

Platnost od: 1. 9. 2011

do: 30. 6. 2017

 

Razítko a podpis ředitelky školy:

 

2. Charakteristika školy

Mateřská škola se nachází v hlavní budově základní školy, kam byla přemístěna v r. 1996 ze staré nevyhovující budovy na náměstí Jimramova.

Nově zrekonstruovaná budova základní školy tvoří pěknou dominantu na kopci v blízkosti lesa mimo rušné komunikace. K celému areálu základní školy patří další budovy, nové školní hřiště, tělocvična i zahrada s učebnou v přírodě a také školní zahrada mateřské školy. Areál je nově oplocen.

Od ledna r. 2001 vstoupila základní škola do právní subjektivity a naše mateřská škola se stala její součástí.

Mateřská škola je zařízení s celodenním provozem. Její kapacita je 50 dětí a v současné době má dvě oddělení pro děti ve věku od 3 – 6 let.

Mladší oddělení –„ Berušky“ a starší oddělení – „Svatojánci“.

Stravování dětí (dopolední svačina a oběd) probíhá mimo prostory mateřské školy. Děti s učitelkami přecházejí do společné jídelny základní školy, která je umístěna v jiné budově školy. Jednotlivé budovy jsou propojené chodbami a schodišti.

Odpolední svačina je dětem již podávána v herně staršího oddělení mateřské školy. Pitný režim je zajištěn po celý den v prostorách mateřské školy.

Mateřská škola má svůj samostatný vchod v zadní části hlavní budovy. Herny, ložnice, přípravná kuchyňka a hygienická zařízení pro obě oddělení jsou v 1. patře. Šatny jsou umístěny v přízemí.

Obě herny mateřské školy jsou prostorově vyhovující, vybavené vhodným nábytkem i dostatečným množstvím hraček.

Ložnice je jedna společná. Odpoledne si děti společně hrají v oddělení „Svatojánků“ až do odchodu domů. Mateřská škola má i svou školní zahradu, vybavenou pískovištěm, Combi sestavou se skluzavkou, lanem, houpačkou, dětským kolotočem, novým dřevěným domkem a fotbalovým mini hřištěm.

V plánu jsou další dřevěné atrakce pro děti rozmístěné v blízkosti pískoviště.

K pohybovým aktivitám dětí lze využívat i nové školní hřiště, běžeckou dráhu a doskočiště nebo novou tělocvičnu po vzájemné dohodě s vedením školy.

Vedení školy nám umožňuje i společné návštěvy s žáky 1. stupně základní školy na různých společenských akcích v  sále školy, případně návštěvu školní knihovny a družiny.

V hlavní budově je umístěna i 1. třída, se kterou tradičně spolupracujeme. Děti se mohou vzájemně navštěvovat a předávat si své poznatky a zkušenosti, což našim předškolním dětem velmi pomáhá k nenásilnému přechodu do 1. třídy.

 

3 . Charakteristika vzdělávacího programu

ŠVP PV – „BROUČCI je náš vlastní program, který jsme zpracovali tak, aby obsahoval všechny požadované úkoly, cíle i vzdělávací oblasti dané Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní

vzdělávání

Motto: „Dopřejme dětem co nejkrásnější dětství, protože z něj čerpá člověk celý život“.

Vize: „Vytvořit školku plnou pohody“.

Dětem je dán dar toužit, poznávat a radovat se z poznání. Samy nejlépe vědí, co chtějí poznat a učit se. V předškolním věku usilujeme o to, aby děti nebyly vyučovány, ale učily se.

Den v mateřské škole musí být naplněn zajímavými činnostmi, které uspokojí dětskou aktivitu a jsou zdrojem nových poznatků (o přírodě, o lidech, o práci, …). Chceme, aby všechny činnosti v průběhu dne vedly k hlubšímu poznání individuality dítěte, k pochopení jeho potřeb.

Snažíme se vytvořit podmínky pro radostný a šťastný život dětí v dětském kolektivu a pro jejich harmonický rozvoj. Abychom to dokázali, musíme vytvořit prostředí, v němž by mohly děti s pocitem bezpečí zkoumat a objevovat okolní svět.

Chceme vytvořit školku plnou pohody, zdůrazňováním nenásilí a porozumění. Prostředí vzájemného poznávání, které posílí smysl pro kamarádství, spolupráci, přívětivost a citlivé jednání. Děti se těmto postojům mohou naučit pomocí cílených her a spolupráce na základě respektu a domluvy.

Vhodnou inspirací ke koncepci našeho programu je přímo městečko Jimramov. Vycházíme ze situačního umístění naší mateřské školy, která je obklopena zahradou. Jimramov se pyšní nejen malebnou přírodou se svými lesy a řekou Svratkou, ale i slavnými rodáky. Jedním z mnoha je i Jan Karafiát, který pro děti napsal známou knihu „Broučci“. Zajímavou formou popsaný život v rodině broučků - svatojánků - oslovuje malé i velké čtenáře dodnes. Zvláště malý neposlušný brouček je dětem velmi blízký a prožívají s ním i své vlastní životní zkušenosti. Proto jsme se rozhodli využít této příležitosti a prostřednictvím života různých broučků budeme s dětmi objevovat svět kolem nás, krásu přírody i lidí, řešit vztahy a problémy. Budeme se učit vhodně komunikovat, žít vyrovnaně a harmonicky, využít:

Zdravý rozum - naučit se užívat dobrý úsudek, přemýšlet

Odpovědnost - být odpovědný za své činy

Zvídavost - touha dozvídat se nové věci, vědět o světě kolem sebe

Smysl pro humor - radovat se z maličkostí, smát se a být hravý

Protože základním výchovným prostředkem dětí ve všech jejich činnostech je hra, budeme si hrát na broučky. Mladší oddělení dětí jsme nazvali Berušky a starší oddělení Svatojánci“.

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání klade důraz na vše, co je přirozené. Proto chceme v tomto náročném úkolu postupovat tak, aby byly respektovány přirozené potřeby dětí, jejich různé tempo rozvoje a učení, jejich rozdílné sociální zkušenosti a také věkové složení ve třídách.

Především je potřeba rozvíjet sebevědomí dětí, jejich spokojené prožívání a důvěru ve vlastní schopnosti. Budeme se snažit učit děti dívat se kolem sebe, mít zájem o všechno, co se v přírodě a ve společnosti lidí děje a porozumět těmto dějům a jevům. V neposlední řadě budeme u dětí vytvářet základy šetrných a citových vztahů k nejbližšímu okolí a k životnímu prostředí, ve kterém žijí.

K tomu, aby předškolní vzdělávání bylo úspěšné, musíme se na tuto práci dobře připravit a promyšleně plánovat veškeré činnosti dětí. Základem ve výchově dětí je rodina, škola napomáhá rozvíjet samostatnost, sebedůvěru, volní vlastnosti.Velice důležitá je proto spolupráce s rodiči a dobrý příklad všech dospělých.

 

Formy a metody práce

Pro rozvoj klíčových kompetencí jsou v mateřské škole uplatňovány odpovídající formy a metody práce.

Spontánní hra

Základem všech činností dětí v MŠ během dne je spontánní hra. Pro dítě předškolního věku je hra potřebou

a hlavní činností. Využíváme nápady dětí a poskytujeme jim dostatek prostoru pro hry a vlastní plány.

Hra má význam pro seberozvíjející se učení dítěte, poznání sama sebe, pomáhá dítěti překlenout rozdíl mezi reálnou a představovanou skutečností.

 

Řízené činnosti

-Uplatňujeme metody prožitkového učení, které jsou založeny na přímých zážitcích dětí.

-Situační učení založené na praktických ukázkách životních souvislostí a přirozené nápodobě. Využívá situací, ve kterých se dítě učí dovednostem a poznatkům v okamžiku, kdy je potřebuje, aby pak lépe chápalo jejich smysl.

-Didakticky cílené činnosti, učitelkou motivované, jsou zařazovány v délce odpovídající věkovým, vývojovým a individuálním zvláštnostem dětí.

 

Všechny činnosti jsou realizované formou: individuální, skupinovou nebo frontální

 

Práce s PC je zařazována pouze v době, kdy je ve třídě menší počet dětí (při příchodu a odchodu dětí) a to za dozoru učitelky. Využívání učitelkou pro celou skupinu dětí v rámci cílené činnosti.

 

Sledování televize: vysílání pro mateřské školy (Kouzelná školka), DVD pouze v případě špatného počasí

 

Rituály

V mateřské škole jsou zavedeny rituály, které dětem dávají pocit bezpečí.

 • podání ruky: při příchodu a odchodu dětí z mateřské školy

 • ranní vítací kruh : přání pěkného dne („Dobré ráno, dobrý den, dneska máme pěkný den…“.),

vyjádření přání a představ dětí o začínajícím dni v MŠ

 • komunikativní kruh: je věnován určitému problému nebo tématu rozpracovanému v TVP

 • rituály spojené s lidovými zvyky a obyčeji

 • příležitostné oslavy narozenin a svátků dětí

 

Promítání dětských filmů s využitím diaprojektoru: u dětí oblíbené a žádané, vede k rozvoji řečových a jazykových dovedností receptivních (vnímání a naslouchání) i produktivních (rozšiřování slovní zásoby, vyjadřování, výslovnosti).

 

Pracovní sešity

Již několik let využíváme pracovní sešity pro děti předškolního věku firmy Nomiland, které se nám

v minulosti velice osvědčily. Mladší děti používají sešit Beruška, starší děti sešity Malý předškolák poznává a Písanka malého předškoláka. Tyto sešity jsou uhrazeny rodiči, děti s nimi pracují a na konci školního roku si je odnášejí domů. V sešitech je vidět jaké pokroky děti dělají během školního roku. Velmi dobrá příprava pro práci v základní škole (kladné reakce rodičů).

 

Pohybové aktivity jsou zařazovány během celého dne:

 • ranní cvičení 1x denně, délka podle věku a zájmu dětí

 • řízené TV aktivity 1x týdně (30 minut), využití tělocvičny, hřiště

 • pobyt venku ( trvá zpravidla 2 hodiny)

 • pohybové hry a tanečky

 • krátké pohybové chvilky motivované říkadlem, písní

 

Aktivity v rámci předškolního vzdělávání

Cookie and friends je pozvolný úvod do anglického jazyka

Učebnice Cookie and friends sleduje základní lingvistické a obsahové cíle v souladu s RVP PV :

- uvést děti do mluvené angličtiny a motivovat je líbivými aktivitami

- využít schopnosti dětí napodobit mluvený jazyk

- využít písničky, říkanky, dramatizaci, výtvarné a pracovní činnosti

- prezentovat jazykové učivo a stále ho opakovat

- použít cvičení s celou třídou i ve skupinách

- vytvořit situace, kdy budou děti chtít zkusit komunikovat v angličtině

 

Klíčové kompetence

 

Kompetenci k učení – rozvíjíme prostřednictvím různých her, diskusí, při všech činnostech. Učíme děti, že je správné si po sobě uklidit, dokončit začatou práci. Snažíme se, aby dítě získávalo poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, aby mělo chuť získávat nové poznatky a zkušenosti, které uplatní v praktických situacích a v dalším učení.

 

Kompetence k řešení problému – rozvíjí se při použití metody inscenační, situační a nejen při ní. Snažíme se dětem nabídnout dostatek podnětů k tomu, aby mohly řešit problém, ať už jde o problém závažnějšího charakteru či naopak. Dětem dělá velikou radost, když mohou pomoci a něco vyřeší.

 

Komunikativní kompetence – učíme děti správnému vyjadřování, citlivě je opravujeme tak, aby se naučily používat správně svůj rodný jazyk. Aby jim bylo rozumět, dorozuměly se nejen mezi sebou, ale i s ostatními lidmi, s dospělými. Často zařazujeme vyřízení krátkého vzkazu – paní kuchařce, paní uklizečce apod. Snažíme se rozšiřovat slovní zásobu pomocí her, rozhovoru, diskuse apod. Zařazujeme také jazykové chvilky, gymnastiku mluvidel, zajišťujeme v MŠ péči klinické logopedky. Vedeme děti k využití informativních a komunikativních prostředků, se kterými se běžně setkávají (telefon, knihy, encyklopedie, počítač,..).

 

Sociální a personální kompetence – vedeme děti k tomu, aby vyjádřily svůj názor, který je respektován jak námi zaměstnanci, tak i dětmi. Upozorňujeme, že každý nese důsledky za své jednání. Snažíme se o to, aby se děti uměly v kolektivu zdravě prosadit, aby se uměly domluvit a spolupracovat s ostatními. Nechceme, aby si děti v MŠ ubližovaly, vysvětlujeme jim to na konkrétních případech a diskutujeme o tom společně. Učíme děti, jak se mají chovat při kontaktu s cizími lidmi. Děti učíme tomu, aby se vždy uměly zastat slabšího jedince, když je v nouzi nebo je mu nějakým způsobem ubližováno.

 

Činnostní a občanské kompetence – vedeme děti k tomu, aby si své činnosti a hry organizovaly a plánovaly. Děti spoluvytváří pravidla společného soužití a  respektují je. Uvědomují si svá práva i práva druhých, umí je hájit a respektovat. Pečují o zdraví a bezpečí svoje i ostatních. Učí se aktivně chránit a ovlivňovat prostředí, v němž žijí. Děti jsou vedeny k odpovědnému přístupu k povinnostem ( při hře, učení a práci).

 

4. Podmínky předškolního vzdělávání

4.1. Věcné podmínky

Mateřská škola má přiměřeně velké prostory v obou hernách i šatnách, ložnice je menší, ale vyhovující podmínkám naší školy. Pro mladší oddělení byla zadaptována jedna z tříd ZŠ a také hygienické zařízení, které plně vyhovuje. Hygienické zařízení v oddělení starších dětí je staré, proto byly toalety v roce 2009 vyměněny. Plánujeme ještě výměnu vodovodních baterií a umyvadel. Obě herny jsou vybaveny starším nábytkem. Máme dostatečné množství hraček a pomůcek, které průběžně doplňujeme dle finančních možností. Hračky jsou umístěny v hracích koutcích tak, aby je děti dobře viděly, mohly si je samy brát a ukládat na místo. V budoucnosti chceme pořídit ještě další policové systémy pro přehlednější ukládání hraček a her, kterých máme velké množství.

Děti se podílejí na výzdobě interiéru školy, jejich práce jsou aktuálně vystavovány v obou šatnách i na chodbách školky, aby si je rodiče mohli prohlédnout.

Mateřská škola má svůj vlastní vchod v zadní části budovy s příjezdovou cestou, která není plně vyhovující. Po dohodě se zřizovatelem bude nutné cestu opravit.

Všechny prostory mateřské školy splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů.

 

4.2. Podpora zdravého životního stylu

Strava

-Děti dostávají plnohodnotnou a vyváženou stravu dle příslušných předpisů. Jídelní lístek sestavuje vedoucí školní kuchyně s vedoucí kuchařkou. Postupují dle zásad zdravé výživy dětí předškolního věku. Týdenní skladba jídelníčku je pravidelně vyvěšována na informační nástěnce pro rodiče v šatně.

-Na dopolední svačinu a oběd děti přechází do jídelny ZŠ. Systém podávání svačin je u starších dětí téměř samoobslužný. Děti si samostatně připraví nádobí, mají možnost výběru, zda si nalijí mléčné nápoje nebo čaj. Učíme děti jíst ovoce a zeleninu. Každý den mají připraveny ovocné nebo zeleninové talíře, ze kterých si mohou vybrat dle chuti. Mladší děti jsou obslouženy paní učitelkou nebo staršími kamarády.

-U oběda si děti řeknou, co a kolik chtějí jíst. Učí se správnému stolování, starší děti se obsluhují samy, používají příbor. I u oběda mají možnost výběru nápoje ( mléko, čaj, ovocné šťávy). Děti odnášejí použité nádobí.

-Odpolední svačinu děti dostávají v MŠ. Bývají často jogurty, přesnídávky, müsli a ovocné saláty.

-Děti nejsou nuceny do jídla, ale vhodnou motivací se snažíme, aby pokrm alespoň ochutnaly.

 

Pitný režim

-Pitný režim je zajištěn po celý den v dostatečném množství. Menší děti se mohou obsloužit dle potřeby ve své třídě, starší děti v přípravné kuchyňce, kde si po sobě uklízí hrnečky. Nápoje zajišťuje školní kuchyně.

 

Otužování a ozdravná opatření

-Otužování dětského organismu je závislé na možnostech dítěte a jeho aktuální zdravotním stavu. V MŠ pravidelně větráme, sledujeme a regulujeme vytápění, kontrolujeme vhodnost oblečení dětí v budově i mimo MŠ. Pořádáme předplavecký výcvik.

-Ke správné životosprávě patří i dostatek pohybu, který je zajištěn ve třídách při ranním a relaxačním cvičení, v řízených TV aktivitách v tělocvičně, na školní zahradě nebo na hřišti, v pohybových hrách.

-Je dodržován dostatečně dlouhý pobyt venku ( vycházky, hry a činnosti na školní zahradě).

-Zásadami zdravého životního stylu se řídí všichni zaměstnanci školy a poskytují tak dětem přirozený vzor.

Mléko pro evropské školy

Jsme zapojeni do projektu Mléko pro evropské školy podporovaný Evropskou unií. Děti mohou odebrat jeden dotovaný mléčný výrobek denně. Mléko hraje důležitou roli ve výživě dětského organismu, především jako zdroj vápníku..

Pobyt venku

Za příznivého počasí tráví děti venku nejméně dvě hodiny.

Důvodem vynechání pobytu venku jsou: silný vítr, déšť, mlha, znečištěné ovzduší nebo teplota pod -10°C, či jiné nevhodné klimatické podmínky.

V letním období se pobyt na zahradě uskutečňuje i odpoledne.

 

4.3. Psychosociální podmínky

Je zajištěn pravidelný denní režim tak, aby se mohl v průběhu dne přizpůsobit aktuální situaci a potřebám dětí. Nové děti mají možnost se postupně adaptovat na prostředí mateřské školy i za přítomnosti rodiče.

Všichni zaměstnanci školy vytváří dětem takové prostředí, aby se tu cítily spokojeně, jistě a bezpečně.

Děti jsou seznamovány s jasnými pravidly chování ve skupině tak, aby se ve třídách vytvořil kolektiv dobrých kamarádů, kde jsou všichni rádi. K tomu napomáhají naše „Broučkova sedmikrásková pravidla“. Děti jsou vhodnou motivací vedeny k dodržování těchto domluvených pravidel. Snažíme se vytvořit v mateřské škole prostředí, ve kterém se děti cítí spokojeně a bezpečně. Respektujeme vývojové a individuální potřeby dětí, napomáháme v jejich uspokojování. Za nejdůležitější považujeme individuální přístup ke každému dítěti, klademe důraz na samostatné rozhodování. V dětech rozvíjíme citlivost pro vzájemnou toleranci, ohleduplnost, zdvořilost, pomoc a podporu. Převažují pozitivní hodnocení, pochvaly, podpora dětí - nebát se, pracovat samostatně, důvěřovat si.

Děti nejsou zatěžovány spěchem nebo chvatem a mají dostatek času i prostoru pro spontánní hru, aby ji mohly dokončit nebo v ní později pokračovat.

Poměr spontánních a řízených činností je v denním programu vyvážený. Pedagogové nenásilně ovlivňují vztahy ve třídě prosociálním směrem, což je prevence šikan

 

Broučkova sedmikrásková pravidla

Sedm zavedených pravidel chování, která děti musí v mateřské škole dodržovat.

 • Starší děti, které již mateřskou školu navštěvovaly, navážou na zkušenosti z minulého roku a respektují jejich dodržování.

 • Nové děti se o jejich platnosti a významu dozvídají od starších kamarádů nebo od paní učitelek. Vysvětlují si jejich význam.

 • Pokud děti všechna dohodnutá pravidla dodržují Brouček je veselý.

Pokud někdo pravidla porušuje, Brouček je smutný a je třeba zjednat nápravu.

Když některé dítě neustále porušuje pravidla (3x), bude jeho značka označena smutným Broučkem.

 

Pravidlo Piktogram Vysvětlení významu

„ SRDÍČKOVÉ“ „Ve školce se máme rádi, jsme tu všichni kamarádi“ – je nejdůležitějším pravidlem. Vede děti k toleranci, kamarádství, vzájemné pomoci, slušnému chování (pozdravit, poděkovat), samostatnému řešení problému v komunikaci s kamarádem (domluvit se, neubližovat si, neničit si výrobky, půjčit si hračky, spolupracovat).

„MOTÝLKOVÉ“ Hrajeme si tak, abychom nikoho vedle sebe nerušili. V mateřské škole mluvíme tiše, nerušíme kamarády při hře a odpočinku.

„NŮŽTIČKOVÉ“ Bezpečně si hrajeme i pracujeme, abychom neublížili sobě ani ostatním dětem (při stříhání vždy sedíme u stolečku). Uklízíme hračky i ostatní pomůcky na svá místa.

„ZVONEČKOVÉ“ Pravidlo komunikace. Když zazvoní zvoneček, děti se ztiší, naslouchají tomu, kdo povídá (pí učitelka, kamarád). Při pobytu venku má stejnou funkci píšťalka.

„HLEMÝŽDÍ“ V mateřské škole chodíme pomalu, běhat můžeme v tělocvičně, na zahradě a na hřišti.

„KAPIČKOVÉ“ Dodržujeme hygienické návyky, ale šetříme vodou. V umývárně udržujeme sucho, když se nám to nepodaří, rozlitou vodu utřeme.

„KYTIČKOVÉ“ Přírodu musíme chránit. Pozorujeme krásu kolem sebe, kytičky netrháme, můžeme k nim přivonět, broučkům neubližujeme, zvířátkům pomáháme

 

4.4. Řízení mateřské školy

Od roku 2001, kdy základní škola vstoupila do právní subjektivity, je mateřská škola její součástí. Ředitelkou Základní školy a Mateřské školy v Jimramově je Mgr. Věra Křížová.

Povinnosti, zásady, pravomoci, úkoly a kompetence všech pracovníků jsou jasně vymezeny Školním řádem ( viz. příloha č. 2). Pedagogický sbor pracuje jako tým v ovzduší vzájemné důvěry a spolupráce. Všichni mají dostatek pravomocí a mohou uplatnit svůj názor. Učitelky svoji pedagogickou práci plánují tak, aby byla funkční, opírala se o předchozí analýzu a využívala zpětné vazby.

Vedoucí učitelka se pravidelně jednou měsíčně účastní porady vedení školy, kde se dozví o společně připravovaných akcích, informuje učitelky na pravidelných pedagogických poradách.

Kontrolní a evaluační činnosti zahrnují všechny stránky chodu mateřské školy.

Mateřská škola spolupracuje se základní školou, se zřizovatelem, s odborníky pro předškolní děti ( logoped, pediatr, SPC, PPP) a s rodiči.

 

4.5. Personální a pedagogické zajištění

Pedagogické zajištění:

V mateřské škole pracují tři kvalifikované pedagogické pracovnice, jedna z nich zastává funkci vedoucí učitelky. Všechny pracovnice si průběžně doplňují vzdělání účastí na různých odborných seminářích a spolupracují společně při plnění cílů a úkolů vyplývajících ze ŠVP PV „Broučci“.

Třídní učitelky jednotlivých oddělení se zaměřují na adaptaci nových dětí do MŠ a pracují s daným třídním programem,věnují se dětem individuálně.

Vedoucí učitelka střídavě pracuje v obou odděleních . Spolupracuje s klinickou logopedkou Mgr. Olgou. Pavlíkovou, sjednává pravidelné schůzky (1x měsíčně), informuje rodiče dětí, kteří se schůzky nemohli zúčastnit, předává materiály k procvičování výslovnosti.

Všechny učitelky spolupracují s pedagogickou asistentkou a hodnotí výsledky činností integrovaných dětí, podílí se na společné evaluaci a hodnocení dětí v obou třídách i dětí s odloženou školní docházkou. Úkoly TVP si budou všechny učitelky zpracovávat v přípravách svou vlastní formou. Vycházet budou především ze ŠVP PV - „Broučci“ a TVP – Svatojánci“ a „Berušky“, z vlastních pedagogických zkušeností, z individuální diagnostiky dětí, z rozhovorů s rodiči, z požadavků vedení školy a také z osobního, stále se doplňujícího studia. Hodnocení svých činností a dětí mohou zapisovat ke svým denním přípravám.

Pedagogická asistentka: kvalifikovaná zdravotní sestra, se stará o holčičku s lehkým tělesným postižením (2 hodiny), při pobytu venku

Organizace služeb pedagogických pracovnic: dvě učitelky pracují dopoledne, třetí učitelka přichází na odpoledním směnu a účastní se pobytu venku s oddělením mladších dětí, pedagogická asistentka odchází na pobyt venku se staršími dětmi.

Provozní zajištění : uklizečka, zde pracuje na částečný úvazek

 

4.6. Spolupráce s rodiči a s místními organizacemi

S rodiči - Rodiče mají možnost podílet se na dění v mateřské škole a seznámit se s naším ŠVP, který je vyvěšen v šatně. Jsme připraveni přijmout jejich podněty, připomínky a názory týkající se života v mateřské škole.

Mezi zaměstnanci školy a rodiči panuje oboustranná důvěra, otevřenost, porozumění a ochota spolupracovat.

Pedagogové pravidelně informují rodiče o prospívání jejich dětí, domlouvají se na společném postupu při výchově a dalším vzdělávání jejich dětí. Jednají s rodiči ohleduplně a taktně, nezasahují do života a soukromí rodiny, varují se přílišné horlivosti a poskytování nevyžádaných rad. S rodiči dětí jsme v každodenním kontaktu, společně se setkáváme v mateřské škole třikrát ročně (začátkem školního roku na zahajovací schůzce, vánoční a jarní setkání je spojeno s vystoupením dětí).

S organizacemi

Hasičský sbor – beseda s ukázkou techniky

Městys Jimramov – besídka pro obyvatele domu s pečovatelskou službou

Dům dětí a mládeže Polička – dopravní hřiště

 

4.7. Vzdělávání integrovaných dětí

U těchto dětí je zajištěna pedagogická asistentka, která vede děti ke zvládání sebeobsluhy a základních hygienických návyků. Pro každé dítě je vypracován funkční individuální plán, který je společně s SPC a rodinou pravidelně konzultován a doplňován. Jsou vytvořeny podmínky pro tělesné aktivity v rámci postižení dětí, zajištění bezpečnosti. Jsou využívány vhodné kompenzační pomůcky zapůjčené SPC Žďár n. Sázavou ( terapeutický bazén, dětský rotoped, sestava molitan. stavebnic, didaktické pomůcky a obrázky ). Pravidelně spolupracujeme s odbornými lékaři, SPC a PPP Žďár n. S, s logopedkou.

 

5. Organizace vzdělávání

Děti se přijímají v době od 6.30 hod do 8.00 hod. Poté se MŠ z bezpečnostních důvodů uzamyká. Po předchozí dohodě s rodiči se lze dostavit s dítětem i v jiné době.

Jsme dvojtřídní mateřská škola, s kapacitou 50 dětí.

Děti jsou rozděleny do dvou oddělení podle věku: 1. oddělení – Berušky : 3 – 4,5 leté děti

2. oddělení – Svatojánci : 4,5 – 7 leté děti

 

Děti jsou do mateřské školy přijímány zpravidla jednou ročně při zápisu do mateřské škol, který bývá zpravidla v měsíci dubnu.
Pokud se při zápisu nenaplní kapacita mateřské školy, je možné děti přijímat i v průběhu roku. Děti se přijímají na základě podání písemné žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání. O jejich přijetí je rozhodnuto na základě kritérií stanovených ředitelkou školy (viz směrnice o přijímání dětí).

 

Kritéria přijímání dětí do mateřské školy:

 1. Zdravotní způsobilost, včetně absolvování stanovených očkování – doloženo potvrzením lékaře.

 2. Trvalý pobyt dítěte v obci, která je zřizovatelem mateřské školy ( Jimramov, Sedliště, Trhonice, Ubušín ).

      3. Děti v posledním roce před nástupem do základní školy a děti s odkladem školní docházky.

 1. Děti, které dovršily věk 4 let.

 2. Děti, které dovršily věk 3 let.

 3. Výjimečné případy řeší ředitelka školy individuálně.

Posláním naší mateřské školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem na základě jejich možností, zájmů a potřeb. Věnovat náležitou péči dětem se specifickými vzdělávacími potřebami.
Všechny třídy pracují podle společného výchovného programu „Broučci.“ Plánování činností vychází z potřeb a zájmu dětí, vyhovuje individuálním vzdělávacím potřebám a možnostem dětí. Organizace dne v mateřské škole vychází z potřeb dětí a umožňuje aktuální změny. Většina aktivit je organizována tak, aby děti mohly být samy aktivní.

 

ORGANIZACE DNE V MŠ – „ Broučkův den v MŠ “

 

6.30 – 8.00

Příchod dětí do mateřské školy, předání dětí pedagogickým pracovnicím do herny, volně spontánní zájmové aktivity, individuální činnosti

 

8.00 - 8.30

 

8.30 – 9.00

Přivítání – ranní komunikativní kruh, pohybové aktivity

 

Osobní hygiena, dopolední svačina, klidová chvilka (Kouzelná školka)

 

9.00 - 9. 30

Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky

zaměřené především na hry a zájmovou činnost.

Práce s integrovanými dětmi a s dětmi s odloženou školní docházkou

 

9.30 -11.45

Osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt dětí venku, případně náhradní činnost dětí ve třídách

 

11.30 -12.15

Oběd a osobní hygiena dětí

 

12.15 -14.00

Spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, poslech pohádek a relaxační hudby.

Individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku

 

14.00 -14.15

Osobní hygiena, odpolední svačina

 

14.15 –16.00

Volné hry a činnosti dětí, v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy

 

 

 

Organizace dne může být pozměněna v případě, že to vyplývá ze školního vzdělávacího programu, v případě výletů, exkursí, divadelních a filmových představení pro děti, besídek, dětských dnů a jiných akcí.

 

6 . Vzdělávací obsah (cíle, integrované bloky, časový plán)

Při zpracování nového vzdělávacího programu jsme vycházeli ze základního dokumentu – Rámcového programu pro předškolní vzdělávání a hlavně z našeho původního – ŠVP PV – BROUČCI.

Po společném zvážení jsme se rozhodli některé tématické části vypustit, co se nám osvědčilo, ponechat, doplnit a vylepšit.

Každé vzdělávání má své cíle, jsou dané RVP PV a musí být zakomponovány do ŠVP PV.

 

Hlavním cílem pro nás všechny je zdravé, spokojené dítě, jeho štěstí, radost a všestranný rozvoj.

Ve spolupráci s rodinou pomáháme dítěti vytvořit přirozený most na cestě k úkolům v dalším životě. Když se nám podaří probudit jeho aktivní zájem o vše nové, chuť dívat se kolem sebe, naslouchat a objevovat, podaří se nám i položit základy jeho celoživotního vzdělávání.

 

1. Rámcové cíle – vyjadřují univerzální záměry, jsou obecně platné, pedagog s nimi stále pracuje:

 1. Rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání (co se právě nyní dítě učí)

 2. Osvojení hodnot (jakou hodnotu si právě nyní dítě osvojuje)

 3. Získávání osobnostních postojů (jak dítě může uplatnit při činnosti samo sebe)

2. Průběžné cíle – výchovné cíle, které se plní průběžně v každodenních činnostech, například:

 1. Samostatnost v hygieně a pracovních návycích

 2. Kulturní stolování, sebeobslužné činnosti, pitný režim

 3. Dodržování základních společenských norem komunikace a slušného chování

 4. Dodržování stanovených pravidel a bezpečnosti

 5. Hodnocení vlastních činností a chování

3. Konkrétní cíle – takové, které je nutné plánovat, uspořádat a naplňovat konkrétními činnostmi. Jsou to dílčí vzdělávací cíle, které si vytvoříme pro pět základních vzdělávacích oblastí:

Dítě a jeho tělo - oblast biologická

Dítě a jeho psychika - oblast psychologická

Dítě a ten druhý - oblast interpersonální

Dítě a společnost - oblast sociálně-kulturní

Dítě a svět - oblast environmentální.

 

Obsah vzdělávání

Tento obsah je rozložen do jednotlivých vzdělávacích oblastí, které se navzájem propojují do přirozeného vzdělávacího procesu. Při plnění konkrétního cíle můžeme libovolně kombinovat více činností z jednotlivých vzdělávacích oblastí a ne se striktně zaměřovat na jednu vzdělávací oblast, jak to bylo dříve u výchovných složek.

 

Uspořádání vzdělávacího obsahu

Uspořádání do integrovaných bloků a jednotlivých tematických částí jsme po předchozích zkušenostech pozměnili a zjednodušili. Zůstal název programu a názvy obou tříd: Berušky - mladší děti

Svatojánci – starší děti

 

Pro obě oddělení máme společný ŠVP PV – „BROUČCI“

 

Integrované bloky:

1) Brouček hledá kamarády

2) Rok s Broučky

3) Každý Brouček je jiný

4) Co dělají Broučci celý den

5) Brouček letí do světa

Každý integrovaný blok obsahuje několik tématických částí.

 

Časový plán

Celkové uspořádání a návaznost bloků je dána schématem s broučky, kteří létají světem a hledají „Kvítky poznání“. Každý květ představuje jeden integrovaný blok s tematickými částmi. Po jeho splnění broučci přelétají k dalšímu kvítku.

Časově jsme jednotlivé části bloku neomezili, protože s každou skupinou dětí je třeba pracovat s konkrétním tématem různě dlouho, především na základě potřeb a přání dětí. Děti tak samy mohou program ovlivňovat, například rozehranou námětovou hrou nebo činností, která je velmi zaujala.

Podstatným momentem je i věkové složení ve třídách. Některým náročnějším tématům se jistě nebudou stejně dlouho věnovat děti tříleté a šestileté.

Ze společného ŠVP PV budou vycházet TVP „Berušky“ a „Svatojánci“ s konkrétními úkoly, činnostmi a hodnocením.

V třídních programech se také budou uplatňovat věkové rozdíly dětí při plnění cílů a úkoly budou odpovídat jejich schopnostem a možnostem tak, aby děti zaujaly, motivovaly a vzbudily zájem spolupracovat.

 

Co nabízíme

- Spoluúčast rodičů na výchovném programu, při různých činnostech naší mateřské školy.

- Příjemné prostředí, které si děti spoluvytváří, herní pohodu a harmonické vztahy ve třídě.

- Důvěru a pochopení ze strany dospělých pro naplňování individuálních potřeb jednotlivých dětí.

- Různé typy činností pro rozvoj log. myšlení, paměti, řeči, fantazie, pozornosti, vůle a podobně.

- Zaměření na spontánní hru, prožitkové a interaktivní učení s možností vlastní volby dítěte.

- Útulné prostředí a rodinnou atmosféru ve světě malých broučků, pravidelné informace rodičů.

- Stálý kolektiv zaměstnanců s dlouholetou praxí.

 

Myšlenková mapa

obsahuje tematické návrhy, které jsou základem pro zpracování třídní vzdělávacích programů.

„Broučci světem létají, vzácné kvítky hledají. Jak uslyší volání: „Já jsem kvítek poznání“, usednou si na něj hned, chtějí poznat další svět.

 

Integrované bloky a tematické části (uspořádání vzdělávacího obsahu)

 

Motto:

Dopřejme dětem co nejkrásnější dětství, protože z něj pak člověk čerpá celý život.“

Vize:

Vytvořit školku plnou pohody.“

 

1/ BROUČEK HLEDÁ KAMARÁDY: Broučci a Berušky ve školce

Broučkovi kamarádi zvířátka

2/ ROK S BROUČKY: Uspávání Broučků - Barevný podzim

Broučkovo vánoční přání - Broučkova čertí školka

Broučkovy zimní radovánky - Karneval

Probudil se malý Brouček -Velikonoce

Broučci a vůně květů - Brouček přeje mamince

3/ KAŽDÝ BROUČEK JE JINÝ: Brouček je nemocný

Broučku, pozor červená

4/ CO DĚLAJÍ BROUČCI CELÝ DEN : Broučkovy hračky

Tady je brouček doma

Brouček je šikovný

5/ BROUČEK LETÍ DO SVĚTA: Chceme čistou Zemi, Broučci - Co se děje v trávě

Škola Broučka volá

 

1. Integrovaný blok: BROUČEK HLEDÁ KAMARÁDY

Charakteristika integrovaného bloku:

V ytváření útulného a inspirativního prostředí. Poznávání a pojmenovávání věcí z nejbližšího okolí dětí, prostředí školy, třídy, rodiny. Vytváření citových pout a vzájemných vztahů mezi dětmi i dospělými. Rozvíjení sociálního cítění dětí, posilování vlastní identity. Podporování zdravého sebevědomí a psychické pohody dětí. Vytváření pravidel chování tak, aby si je děti osvojily a respektovaly je. Vedení dětí k poznání života v rodině lidí i u broučků. Seznámení s místním rodákem Janem Karafiátem, autorem knihy „Broučci“. Utváření vztahu k životnímu prostředí v okolí školy i domova. Vytváření poznatků o životě zvířat. Vedení k pochopení rozdílů mezi zvířaty užitkovými, domácími, chovanými v bytě, volně žijícími a exotickými. Seznamování dětí s péčí o domácí i volně žijící zvířata. Získávání informací o užitečnosti zvířat. Vyhledávání dostupných informací v encyklopediích, v časopisech, v knihách, na internetu.

Broučci a Berušky

 

Pedagogický záměr tematického celku:

 • seznamovat děti s prostředím mateřské a základní školy, vědět o účelu jednotlivých místností

 • vést děti k samostatnému a bezpečnému pohybu ve třídách i ve všech prostorách školy

 • učit děti znát své jméno, značku, jména kamarádů i učitelek

 • vést děti k zapamatování si jmen ostatních

 • podporovat dětská přátelství

 • stanovit společně určitá pravidla chování, vést děti k důslednému dodržování

 • poznat, pojmenovat předměty a hračky ve vybavení třídy

 • vést děti k výběru činností a hraček, ale také k úklidu

 • vést děti k soustředěnému poslechu, samostatnému vyjadřování

 • seznamovat děti s činnostmi v mateřské škole, s rituály

 • seznámit děti s místním rodákem J. Karafiátem a s jeho knihou

Činnosti:

 • prohlížení knih Broučci s ilustracemi různých autorů

 • pohybové hry a tanečky

 • praktické procvičování, sebeobslužné činnosti

 • využití pohádkových knih a dětských veršů, CD, DVD

 • pozorování, tematické vycházky

 • výtvarné a pracovní činnosti

 

Brouček si chce hodně hrát,

trochu zpívat, tancovat,

kreslit, stříhat, malovat,

také cvičit, sportovat.

Pozorovat celý svět

a tím nudu zahánět.

 

Pedagogický záměr tematického celku:

 • rozvíjet pohybové dovednosti

 • zvládat a dodržovat pravidla pohybových her

 • procvičovat drobné svaly rukou

 • rozvíjet řeč ve spojitosti s grafickým projevem

 • seznámit se s pojmy: více, méně, stejně

 • rozlišovat velikosti

 • vést děti k pojmenování některých známých zvířat a jejich mláďat

 • seznámit s péčí člověka o zvířata

 • upevňovat vztah ke zvířatům

 

Činnosti:

 • cvičení, překážková dráha

 • pohybové hry a motivované cviky

 • stříhání, skládání, modelování

 • pracovní sešity

 • využití přímého pozorování a obrazového materiálu

 • poslech a promítání pohádek

 • kreslení, malování

 

2 . Integrovaný blok: ROK S BROUČKY

Charakteristika integrovaného bloku:

Utváření pozitivního vztahu k živé a neživé přírodě. Vnímání krásy a změn přírody ve všech ročních obdobích. Pravidelné a průběžné sledování změn souvisejících se střídáním čtyř ročních dob a počasí. Vedení k  popisu charakteristických znaků. Seznamování dětí s činnostmi souvisejícími s ročními obdobími, sezónní sporty. Vytváření správných životních postojů k přírodě. Využívání pobytů venku k přímému pozorování stromů v lese, zázemí pro ptáky a jiné živočichy. Vnímání rozdílů mezi jehličnatými a listnatými stromy. Sbírání a využívání přírodnin ke hře a tvorbě. Výstavka z přírodnin – Barevný podzim. Provádění jednoduchých pokusů, objevování některých přírodních jevů – tání sněhu a ledu, odpařování vody. Zvládání základních hudebních dovedností – pěveckých, poslechových, hudebně pohybových, využití jednoduchých hudebních nástrojů. Vedení dětí ke správnému dýchání při zpěvu a ovládání dechu. Pojmenovávání základních hudebních nástrojů podle vzhledu i zvuku. Prožívání radosti ze zpěvu a tance – Karneval v MŠ. Osvojování si poznatků o místních tradicích, zvycích

a slavnostech pojících se k ročním obdobím – Masopust, Velikonoce. Spolupráce při přípravách oslav – výzdoba školy, příprava dárků, nacvičování programu na veřejná vystoupení – Mikulášská nadílka, Vánoční besídka, Besídka pro maminky k svátku, Školní akademie.

Uspávání Broučků

 

Pedagogický záměr tematického celku:

 • zapojit děti do jednoduchých pracovních činností

 • všímat si změn kolem sebe

 • charakterizovat roční období – podzim - hlavními znaky

 • těšit se z příjemných společných zážitků

 • rozvíjet smyslové chování – hmat, chuť, vůně

 • obohacovat slovní zásobu o přídavná jména

 • rozlišovat základní barvy, pojmenovávat

 • třídit ovoce a zeleninu, určit rozdíly

 • zapojit děti do činností ve skupinách

 • vést děti k samostatné dohodě s kamarádem

 • seznamovat děti s přípravou přírody na zimu

 • vyhledávat typické znaky podzimu

 • určovat počasí - změny, které ovlivňují život člověka i růst rostlin

 • sběr a využití přírodnin pro tvorbu

 • seznamovat s pojmy jaro, léto, podzim, zima, rok, měsíce

 

Činnosti:

 • úklid zahrady, sběr ovoce

 • pozorování změn v přírodě – zrání ovoce, barevnost listů, …

 • popis obrázků

 • didaktické hry, pohybové hry

 • využití pracovních sešitů

 • ochutnávka ovoce a zeleniny

 • četba z knihy Broučci – Jak se broučci připravovali na zimu, Jak si pomáhali

 • tvoření z přírodnin, hra s barvou, frotáž

 • malování, kreslení, stříhání – výroba broučků, domečků a postýlek

 • poslech hudby - ukolébavka

 • společné akce – Barevný podzim, Uspávání broučků

 

Broučkovo vánoční přání

 

Pedagogický záměr tematického celku:

 • rozvíjet hudebně-pohybové hry, základní pěvecké návyky

 • rozvíjet koordinaci pohybu, reagovat na změny tempa a dynamiky hudby

 • rozvíjet řečové schopnosti, naučit krátký text

 • výrazně zpívat a přednášet

 • seznamovat s lidovými zvyky a obyčeji, pranostikami, koledami

 • navodit radostnou atmosféru

 • malovat na základě citového prožitku

 • pozorně vyslechnout text, příběh, pohádku

 • podílet se na výzdobě školy a na přípravě programu

 • učit děti citlivě kombinovat materiál při výrobě dárků, šetřit výtvarný materiál

 • seznamovat s tradicemi a zvyky jiných zemí

 

Činnosti:

 • písně, pohybové vyjádření hudby, tanečky

 • poslech CD – koledy

 • program na besídku – básní a scének

 • pozorování změn přírody v souvislosti na počasí

 • vyjádření vlastních zážitků

 • tematická vycházka, pozorování výzdoby

 • poslech a reprodukce pohádek s čertovskou a vánoční tématikou

 • příprava těsta, pečení a zdobení perníčků

 • malování, kreslení, praktické procvičování, pracovní sešity

 • zdobení vánočního stromečku, výroba vánočních ozdob

 • v ýroba vánočních přání a dárků

 • výzdoba MŠ, výroba vánočních řetězů a dekorací

 • Broučkova čertí školka – mikulášská nadílka (spolupráce se ZŠ)

 • vánoční besídky

 

Broučkovy zimní radovánky

 

Pedagogický záměr tematického celku:

 • vyjádřit vlastní nápady pohybem a tancem

 • procvičovat jemnou motoriku rukou, přesné skládání a stříhání

 • pozorně se soustředit na poslech

 • pojmenovat některé hudební nástroje

 • podporovat radost ze zpěvu, poznat píseň podle melodie

 • pozorně vyslechnout krátký text

 • rozvíjet pohybové dovednosti – zimní sporty

 • charakterizovat zimu hlavními znaky podle skutečnosti i obrazového materiálu

 • vést k chápání časového sledu ročních období se změnami počasí

 • určovat vlastnosti sněhu a ledu

 • těšit se ze společných zážitků

 • vytvářet nové rýmy, poznávat písničky

 

Činnosti:

 • vlastní improvizace na hudbu

 • jak se zdobí princezny – navlékání korálků, zdobení šatů, výroba masky

 • poslech písní z CD, hudební hádanky

 • četba z pohádkových knížek

 • využití obrazového materiálu

 • přímá pozorování, pobyt venku, hry ve sněhu

 • pokusy se sněhem a ledem

 • slavnostní karnevalová výzdoba MŠ

 • Karneval v MŠ

 

Probudil se malý Brouček

Pedagogický záměr tematického celku:

 • procvičování všech svalových skupin, podle vzoru a pokynu

 • orientace v prostoru, běh mezi překážkami, reakce na signál

 • rozvíjet pracovní dovednosti, tvořivost a radost z práce

 • rozvíjet cítění pro rytmus, ovládání dechu, procvičování mluvidel a výslovnosti

 • vyhledávat vhodná přídavná jména k podstatným jménům

 • poznávat rozmanitosti přírody – charakteristické znaky jara

 • opakovat barvy a číselnou řadu

 • soustředit se na poslech

 • navozovat dobrou náladu krátkým veršovaným textem

 • upevňovat společenské návyky

 • objevovat a prožívat tradice - Velikonoce, vítání jara

 •  

Činnosti:

 • Cvičíme s pohádkou – motivovaná cvičení

 • závodivé hry

 • stříhání, lepení, skládání

 • pozorování, popis obrázků, práce s knihou a veršem

 • pohybové a didaktické hry

 • pracovní sešity

 • výroba velikonočních dekorací – zdobení kraslic

 

Broučci a vůně květů

 

Pedagogický záměr tematického celku:

 • rozvíjet užívání všech smyslů

 • vytvářet zdravé životní postoje, návyky

 • charakterizovat léto hlavními znaky

 • posilovat citové vztahy k matce a rodině

 • výrazně přednášet s citovým prožitkem

 • bezpečně stříhat a čistě lepit

 • zvládnout hru na rytmické hudební nástroje

 • vytvářet slavnostní atmosféru, vystupovat samostatně i ve skupině

 • získávat poznatky, co rostlina potřebuje k životu, pečovat o květiny

 • vnímat krásu květin, ochrana

 • prohlubovat citový vztah k rodinek k mamince

 

 

Činnosti:

 • pozorování a hodnocení změn v závislosti na počasí

 • námětové a pohybové hry, tanečky

 • obrázky, předměty, pracovní listy, omalovánky

 • nácvik programu na besídku

 • tématická kresba – maminka, květiny

 • výroba dárku pro maminku a pro obyvatelky domu s pečovatelskou službou

 • zvukomalebný doprovod na rytmické nástroje

 • četba příběhů

 • příklady galantnosti a slušnosti v rodině

 • péče o květiny

 • besídka k Svátku matek - Brouček přeje mamince

 

3. Integrovaný blok: KAŽDÝ BROUČEK JE JINÝ

Charakteristika integrovaného bloku:

 

Rozvíjení fyzické a psychické zdatnosti dětí, získávání nových poznatků o těle a zdraví. Vytváření základů pro zdravé životní návyky – sebeobslužné, hygienické, cvičení. Samostatné dodržování pitného režimu. Vědomé ovládání jednotlivých částí těla. Zvládání základních pohybových dovedností, vědomé napodobování jednoduchých pohybů. Poznávání a pojmenovávání jednotlivých částí těla. Získávání povědomí o funkci některých tělesných orgánů ( co tělu prospívá, co mu škodí). Rozlišování rozdílů různých lidských ras, získávání povědomí o odlišném způsobu života. Získávání povědomí o potřebě pravidelné péče o své zdraví. Vést děti pochopení, že mezi námi žijí lidé, kteří potřebují více péče – malé děti, staří lidé, nemocní, postižení. Vést děti k poznání, co je pro jejich zdraví prospěšné a co škodí. Odhadování rizik ohrožujících zdraví a bezpečnost. Získávání základních poznatků o dopravních prostředcích. Poznávání pravidel bezpečného chování v silničním provozu.

Brouček je nemocný

Pedagogický záměr tematického celku:

 

 • napomáhat vlastnímu zdraví aktivním pohybem a zdravými životními návyky

 • získávat návyky pro každodenní pohyb a cvičení

 • dodržovat základní hygienické návyky

 • samostatně uspokojovat tělesné potřeby společensky přijatelnou formou

 • neodmítat zdravou výživu, znát názvy potravin

 • dokázat charakterizovat pojem zdraví, nemoc

 • rozlišovat bolest a lokalizovat ji

 • odhadovat rizika ohrožující jeho bezpečnost

 • poznávat a pojmenovávat části těla, smyslových a některých vnitřních orgánů, jejich funkce

 • mít představu o tom, že city souvisí s tělesnými projevy

 • chápat rozdíl mezi skutečností zobrazovanou, reálnou a symbolickou

 • vědět, že kontakty s některými dospělými mohou být nebezpečné

 • přizpůsobit své chování, tak aby jeho důsledky nepoškodily zdraví

 • vědět, co mu škodí, znát důsledky používání některých látek

 • uvědomit si, že lidé jsou různí a liší se podle řady znaků (pohlaví, věku, jazyka, rasy,…)

Činnosti:

 • každodenní provádění pravidelně se opakujících úkonů hygieny, stolování a sebeobsluhy

 • cvičení na nářadí, s nářadím, dechová cvičení, relaxační cvičení, pohybové hry

 • dramatická cvičení, námětové hry

 • každodenní pobyt venku, v přírodě

 • mapování těla (obkreslování, obtiskování, měření)

 • práce s literárními texty a obrázky, vyhledávání v encyklopediích

 • výtvarné a pracovní činnosti

 • pozorování a napodobování dospělých

 • hledání odpovědí na otázky typu „Co by se stalo, kdyby,…“

Broučku, pozor červená

Pedagogický záměr tematického celku:

 • rozvíjet a užívat všechny smysly, rozlišovat zvuky

 • zdokonalovat koordinaci ruky i oka

 • pohotově reagovat na zvukový a barevný signál

 • vytvářet logické souvislosti a celky, rozlišovat směry a vzdálenosti

 • rozlišovat dopravní prostředky podle místa pohybu a využití

 • zvažovat situaci z hlediska bezpečí

 • znát pravidla BESIP a respektovat je

 • využívat ochranné pomůcky – přilba, autosedačka, reflexní vesta

 • procvičování znalosti pravé a levé strany

 • vyvodit některé důsledky ze situací, přizpůsobit svoje jednání

 • odhadovat rizika ohrožující bezpečnost

Činnosti:

 • pohyb v prostoru na základě určitých pravidel, pohybové hry

 • pohotová reakce na signál, na barvu

 • pohybové hry s vestami, praporky, hudebními nástroji

 • praktické procvičování – vycházky, hry s autodráhou

 • využití písniček s dopravní tématikou – DVD, CD

 • pozorování, rozlišování a pojmenovávání dopravních prostředků podle místa pohybu

 • chůze po vozovce, přecházení

 • pracovní sešity – důležitá telefonní čísla, význam policie, hasičů, lékařů

 • četba, rozhovory

 

4 . Integrovaný blok: CO DĚLAJÍ BROUČCI CELÝ DEN

Charakteristika integrovaného bloku:

 

Pojmenovávání věcí a předmětů denní potřeby, funkční využívání hraček, správné zacházení s knihami. Bezpečná manipulace s různými nástroji a nářadím. Prostřednictvím různých pracovních technik rozvíjení jemné motoriky rukou, utváření správných pracovních návyků. Využívání různých stavebnic, kostek a labyrintů k rozvoji motoriky, tvořivosti a fantazie. Seznamování se s prostředím, ve kterém žijí, a péče o jeho pěkný vzhled a čistotu. Vyprávění o místě, kde děti bydlí. Určování rozdílů mezi městem a vesnicí. Vytváření prostorových staveb z krabic a papíru. Seznamování dětí s významem a důležitostí práce dospělých, vážit si jí. Neničit vědomě věci kolem sebe.

Broučkovy hračky

Pedagogický záměr tematického celku:

 • vědomě opakovat cviky

 • zlepšovat sebeobsluhu, základní pracovní návyky

 • poznávat, pojmenovávat a správně využít různé předměty denní potřeby

 • rozvíjet fantazii, netradiční využití (hudební nástroje)

 • rozvíjet řečové schopnosti a jazykové dovednosti

 • objevovat význam a vlastnosti předmětu

 • chápat časové pojmy a orientovat se v nich

 • spojit časové pojmy s konkrétními činnostmi

 • přijímat hodnoty uznávané ve společnosti

 • osvojit si dovednosti potřebné k vykonávání jednoduchých činností

 • podílet se na vytváření příjemného a bezpečného prostředí

 • správně zacházet s knihou jako zdrojem informací

Činnosti:

 • pohybové a pracovní činnosti, hry, pohybové hry

 • poznávání různých předmětů hmatem a sluchem

 • popisování předmětů a vlastností

 • seznamování s pojmy ráno, poledne, večer, den a noc

 • dodržování rituálů

 • tvoření dle vlastní fantazie – lepení, stříhání, modelování

 • provádění jednoduchých sebeoslužných a pracovních činností

 • manipulace s různými předměty, praktické dovednosti, úklid hraček

 • tematická kresba

 • vyhledávání informací v knihách a encyklopediích

Tady je brouček doma

Pedagogický záměr tematického celku:

 • zdokonalovat chůzi v nerovném terénu

 • rozvíjet dovednosti v oblasti hrubé a jemné motoriky

 • pozorovat a popsat architektonické celky

 • poskytnout dětem možnost srovnání historické a moderní části vesnice

 • orientovat se v okolí domova, školy

 • hodnotit chování své i chování druhých

 • spolupracovat ve skupině

 • vědět, ve které obci, zemi žijeme, znát některé instituce v obci

 • vytvářet vztah k místu kde dítě žije

 • osvojit si základní poznatky o svojí zemi a její kultuře

 • všímat si změn a dění v obci

Činnosti:

 • delší vycházky s překonáváním přírodního terénu

 • využití konstruktivních stavebnic a kostek ke stavbě města

 • pozorování historického centra i moderní části obce

 • práce s obrázky, vlastní zážitky

 • vycházka, rozhovor, praktické procvičování

 • výtvarné a pracovní činnosti společná práce

 • vyhledávání příkladů vhodného i nevhodného chování

 • práce s plánem obce, výtvarné zpracování zážitků

 • péče o okolí školy

 • literární texty, práce s knihou

Brouček je šikovný

Pedagogický záměr tematického celku:

 • ovládat své pohyby vůlí

 • zdokonalovat pracovní návyky

 • znát zaměstnání svých rodičů a umět je popsat

 • rozlišovat, co lidé ke své práci potřebují

 • porovnávat nástroje a předměty, zkoušet s nimi pracovat

 • vědět, které věci jsou pro děti nebezpečné

 • všímat si zvláštních profesí

 • vědět, jak je práce lidí důležitá

 • napodobit různé profese

 • vážit si práce dospělých (rodičů)

Činnosti:

 • praktická procvičování, výtvarné činnosti

 • námětové hry na profese

 • práce s obrázky, s předměty, hry se slovy, říkadla, pracovní listy

 • tematické vycházky, příležitostná pozorování, rozhovory

 • tematická kresba

 • společná práce

 •  

5. Integrovaný blok: BROUČEK LETÍ DO SVĚTA:

Charakteristika integrovaného bloku:

Rozvíjení základních poznatků o přírodě živé i neživé,

o planetě Zemi a významu vody pro život. Vytváření povědomí

o koloběhu vody v přírodě, vnímat rozdíly mezi řekou, potokem, rybníkem, mořem. Seznamování dětí s mořskými i sladkovodními živočichy. Vedení dětí k pochopení, že svět kolem nich má svůj řád a že se v něm vše vyvíjí a proměňuje. Zařazování praktických činností k poznávání, co potřebují rostliny k životu, péče o květiny ve třídě. Provádění jednoduchých pokusů – klíčení semínek, pučení větviček, růst rostlin. Poznávání významu zeleně na planetě Zemi pro život člověka. Upozorňování, že příroda může existovat bez člověka, ale člověk bez přírody nikdy! Rozvíjení schopností, které předchází učení, předmatematické představy, jazykové dovednosti. Seznamování dětí s různými výtvarnými technikami, s vlastnostmi výtvarného i grafického materiálu, s vlastnostmi barev. Vytváření návyků správného držení grafického materiálu, správného sezení na pracovním místě – rovné držení těla, sledování práce rukou očima, koordinace pohybů. Seznamování se světem literatury – prózy i poezie. Vedení dětí k tomu, aby se kniha stala součástí jejich života. Probouzení zájmu o čtenou i psanou podobu jazyka. Rozvíjení poznatků z oblasti myšlení a řeči. Soustředěné vyslechnutí textu, vyprávění pohádky, příběhu, vedení rozhovoru, výrazná recitace, správná výslovnost. Správné zacházení s knihou, vnímáni knižních ilustrací. Prožívání radosti z nových poznatků, veselých a radostných zážitků – Oslava Dne dětí, Pasování na školáky, Diskotéka.

Chceme čistou Zemi, Broučci

Pedagogický záměr tematického celku:

 • osvojit si dovednosti důležité k podpoře zdraví a pohody

 • orientovat se podle sluchu, rozlišovat zvuky

 • cvičit chůzi v rytmu a taneční krok

 • rozvíjet jemnou motoriku rukou

 • osvojit si základní poznatky o přírodě

 • mít kladný vztah k životnímu prostředí, být vnímavý

 • učit děti, že přírodu a přírodniny můžeme vnímat i jako estetický objekt

 • uplatňovat vlastní fantazii a radost z výtvarného projevu

 • posilovat vztah k umění, k veršům

 • prožívat radost ze zpěvu i poslech písní

 • podílet se na ochraně přírodního prostředí

 • uplatňovat své nápady při společných činnostech

 • odhadovat nebezpečí v přírodě, u vody

 • pochopit vzájemné vazby v konkrétním životním celku (ekosystému)

 • probouzet dětskou zvídavost, dozvědět se více o planetě Zemi

Činnosti:

 • tematické vycházky, výlety do širšího okolí, do jiných obcí

 • výtvarné zpracování zážitků z výletů a vycházek, znázorňování přírody

 • skládání, stříhání, lepení papíru

 • hra s globusem, mapou, využití pracovních sešitů

 • pohybové hry, tanečky, písničky

 • pozorování, experimenty se životními podmínkami, pěstitelské a chovatelské činnosti

 • sběr, třídění a zpracování materiálů a přírodnin

 • úklidové činnosti, třídění odpadků

 • literární texty, CD, DVD

 • využití obrazového materiálu (skládání, přiřazování)

 • pozorování drobného hmyzu, DH „Co se děje v trávě“

 • výlet s ekologickým zaměřením Po stopách Vodomila

 • zapojení do projektu „Recyklohraní“

Škola Broučka volá

Pedagogický záměr tematického celku:

 • rozvíjet hudebně-pohybové dovednosti

 • reagovat na pokyn a změnu

 • zvládnout samostatné oblékání, hygienu, stolování

 • udržovat pořádek v hračkách a ve svých věcech

 • vyjadřovat se ve větách

 • znát barvy, tvary, velikosti, číselnou řadu

 • zdokonalovat správný úchop tužky, štětce

 • soustředit se na poslech textu

 • rozvíjet zájem o učení

 • rozvíjet jazykové dovednosti

 • využít CD programy pro procvičování číselných řad, motoriky, barev a tvarů

 • dodržovat pravidla společenských her

Činnosti:

 • hudebně-pohybové hry

 • procvičování a opakování získaných vědomostí

 • samostatný úklid hraček, pomůcek, pracovního místa

 • rozhovory, vyprávění

 • CD, pracovní sešity, omalovánky

 • četba pohádek, příběhů

 • jazykové chvilky, logopedické hříčky

 • společenské hry, hry s pravidly

 

Nejsme Broučci uličníci,

nelétáme po ulici.

My učíme dětičky

z jimramovské školičky

 

Plánované akce v mateřské škole:

Kulturní akce

Kulturní akce bychom chtěli zahájit návštěvou síně tradic Jana Karafiáta v Jimramově s expozicí Broučků od Jiřího Trnky. Děti si mohou prohlédnout i původní nábytek z rodného domu Jana Karafiáta a hlavně postavičky broučků známé z televizních večerníčků.

Další plánované akce :

Slavnostní zahájení nového roku promítáním pohádek

Oslavy narozenin dětí se sladkým pohoštěním v průběhu celého roku

Pravidelná divadelní představení samostatně v MŠ i společná se ZŠ

Barevný podzim - výstava prací dětí z přírodnin

Mikulášská besídka s nadílkou

Společné koncerty se žáky ZŠ

Vánoční programy pro rodiče v MŠ

Vánoční programy pro veřejnost společně se ZŠ

Dílničky vánoční a velikonoční společně se ZŠ

Fotografování dětí

Návštěva místního SDH

Školní výlet

Školní akademie společně se ZŠ

Oslava Dne dětí - sportovní soutěže na školní zahradě

Polodenní výlet do Dalečína – Po stopách Vodomila

Diskotéka - rozloučení s dětmi odcházejícími na prázdniny a do 1. třídy

Pasování předškoláků na žáky 1. třídy

 

Společné akce dětí a rodičů

Rodiče mohou se svými dětmi pobýt v MŠ při jejich předávání ráno i odpoledne, mohou si prohlédnout vystavené práce svých dětí a pohovořit s učitelkami o aktuálních problémech každodenně.

Plánované společné akce:

Den otevřených dveří s ukázkou řízených činností

Podzimní uspávání broučků

Vánoční besídka s programem dětí pro rodiče

Zápis do mateřské školy

Oslava svátku „Den matek“ s programem

 

Třídní vzdělávací program

TVP je pracovní plán, který školního programu vychází, ale je rozpracován, upraven a naplňován ve vztahu ke konkrétní třídě dětí. Vede pedagoga k cílevědomé práci a zároveň mu umožňuje pracovat volně, pružně reagovat na momentální situaci, která se může nečekaně vyskytnout.

Proto se učitelky nemusí plánu po celou dobu striktně držet.

Stejně tak si mohou přizpůsobovat jednotlivé tématické části programu aktuálním potřebám školy nebo dětí, mohou je prodlužovat či zkracovat, obohacovat o nová zajímavá témata, zpracovávat do nich poznatky z různých seminářů, školení nebo samostudia. Mohou si upravovat grafickou podobu TVP dle své představy.

Pokud se odkloní od plánu a zdůvodní proč, může to být přínosem pro ni i pro děti.

 

Co je důležité:

1. V průběhu vzdělávání se plně zaměřit na děti a sledovat jejich projevy.

2. Sledovat také vlastní způsob práce, uvědomovat si rizika, vyhodnocovat svoji činnost.

 

BERUŠKY - je název pro mladší děti a součastně TVP pro oddělení mladších dětí

SVATOJÁNCI - je název pro starší děti a součastně TVP pro oddělení starších dětí

 

TVP obsahují myšlenkové mapy, tematické části jednotlivých integrovaných bloků, úkoly, činnosti dětí a hodnocení zpracované v tabulkách.

Jednotlivé tematické části jsou podrobně zpracované do všech pěti oblastí – biologická, psychologická, interpersonální, sociálně-kulturní a environmentální.

Na výchovně-vzdělávací práci se učitelky pravidelně připravují. Úkoly pro jednotlivá témata si zpracovávají v denních přípravách svou vlastní formou. Využijí především vlastních pedagogických zkušeností, individuální diagnostiky svěřených dětí,  rozhovorů s rodiči, a také z osobního, stále se doplňujícího studia.

Hodnocení své práce a reakce dětí na nabízené činnosti, zapisují učitelky ke svým denním přípravám. Hodnocení jednotlivých tematických částí se provádí do tabulek TVP.

 

7. Evaluace školy a hodnocení dětí

Na úrovni školy se hodnotí:

a) podmínky

b) cíle a záměry ŠVP PV

c) práce pedagogického sboru

Vedoucí učitelka 1x za rok zpracovává výroční zprávu.

 

Na úrovni tříd provádí průběžně učitelky:

- sledování realizace tematických celků - zaznamenat do tabulek TVP

- sledování výstupů, vzdělávací přínos - zaznamenat do tabulek TVP

- vlastní kontrola a hodnocení za účelem dalšího plánování postupů ( co se podařilo, co ne, co opakovat)

- zaznamenat do příprav

- sledování problémů, hledání řešení - na pravidelných pedagogických poradách - zápis

- hodnocení třídy dětí vzhledem k celé skupině - sledování dětí při hře a práci s pomůckami

- hospitace - provádí vedoucí učitelka 2x ročně podle plánu – záznam z hospitační činnosti

- sledování individuálního rozvoje dětí - provádí učitelky 1x ročně, u předškolních dětí 2x ročně

s využitím hodnotících archů publikace „Metodika pro podporu

individualizace vzdělávání v podmínkách mateřské školy“

 

Výsledky vzdělávání dětí se hodnotí průběžným sledováním jejich individuálních pokroků.

Hodnocení dětí nesmí být zaměřeno na jejich vzájemné srovnávání. Není cílem, ale prostředkem k zlepšení práce s dětmi.

 

Techniky evaluace a hodnocení

 • pozorování, opakované pozorování

 • rozhovor s dítětem, rozhovor s rodiči, konzultace s odborníky

 • diskuse

 • rozbor herních aktivit dětí (spontánnost, tvořivost, aktivita dětí)

 • rozbor procesu učení ( vhodné využití didaktických her, prožitkové a situační učení)

 • rozbor , analýza prací dítěte (kresby, pracovní výrobky, portfolia dětí apod.)

 • rozbor osobní dokumentace dětí

 • sociometrické metody (rozbor chování a jednání ve skupině, vztahy, postavení dítěte ve skupině, komunikativnost,apod.)

 • autoevaluace - analýza vlastní pedagogické práce, denně si odpovídáme na otázky: co se děti naučily /hodnotíme děti/, co se dozvěděly nového /hodnotíme výsledky/ a čím /hodnotíme procesy/ se nám podařilo toho dosáhnout

TVP – úvodní listy Berušky a Svatojánci, grafy květů

 

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - BERUŠKY

školní rok:

„Broučci světem létají, vzácné kvítky hledají. Jak uslyší volání: „Já jsem kvítek poznání“, usednou si na něj hned, chtějí poznat další svět.“

Věkové složení dětí: 3 – 4,5 let

Počet dětí ve skupině:

Kolektiv: třídní učitelka

vedoucí učitelka

pedagogická asistentka

 

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - SVATOJÁNCI

školní rok:

„Broučci světem létají, vzácné kvítky hledají. Jak uslyší volání: „Já jsem kvítek poznání“, usednou si na něj hned, chtějí poznat další svět.“

Věkové složení dětí: 4,5 – 6 let

Počet dětí ve skupině:

Kolektiv: třídní učitelka

vedoucí učitelka

pedagogická asistentka

 

Příloha č. 1

Putování s Vodomilem

Vnímání a ochrana životního prostředí, poznávání přírody ve svém okolí.

Projekt na měsíc červen 2011

Dílčí cíle:

 • rozvíjení povědomí o významu vody pro život

 • seznamování s vodními živočichy a se zvířaty žijícími u vody

 • poznávání, které lidské činnosti mohou přírodu a vodu chránit, které ji mohou poškozovat

 • seznamování s pravidly bezpečnosti při koupání a pobytu u vody

 • obohacování o nová slova

 • rozvíjení dětské fantazie, obratnosti a motoriky

Nabídka činností:

 • pozorování u řeky a rybníka

 • rozhovory, vyhledávání informací v knihách a encyklopediích

 • motivovaná cvičení, pohybové a hudebně-pohybové hry

 • hry s vodou a pokusy, předplavecká výchova

 • výtvarné a pracovní činnosti

 • písničky, básničky a pohádky

Co nebo kdo je Vodomil?

Jedná se o projekt zaměřený na cestovní ruch na Bystřicku. Vodomil je maskotem Svratecké vodohospodářské naučné stezky a vzešel z výtvarné soutěže v roce 2007. Cílem je podpořit návštěvnost Zubří země, upozornit na možnosti, které region nabízí.

Již pátým rokem naše mateřská škola pořádá pro děti toto putování.

Putování s Vodomilem 

Tento projekt je zakončen výletem dětí do Dalečína, kde se projdou po Svratecké vodohospodářské naučné stezce.

Program výletu

 • cesta autobusem z Jimramova do Dalečína podél řeky Svratky

 • vyhledávání ukazatelů s Vodomilem

 • 1. zastavení u informační tabule u zámku v Dalečíně – začátek naučné stezky

 • 2. zastavení u čističky odpadních vod – význam pro čistotu vody

 • 3. – 4. informační tabule – veselý a smutný Vodomil, děti přemýšlejí, proč je takový (čistá x špinavá voda)

 • 5. začátek Vírské přehrady („velká voda“) – co je přehrada, význam přehrady (zásobárna vody, ochrana před povodněmi)

 • návrat do Dalečína, prohlídka zříceniny hradu

 • občerstvení u paní učitelky (čaj, sušenky)

 • cesta domů autobusem

 

Závěr projektu

Uvědomit si, že na každém záleží, jaký bude svět kolem nás (ochrana přírody a vodních zdrojů, ničení, znečišťování).

 

Příklady činností

Pohybové hry

​„Na rybáře“

„Rybolov“

„Čáp ztratil čepičku“

„Žabí štafety

Didaktické hry

„Plave neplave“

„Hádanky k vodě“

„Na zlatou rybku“

Pokusy

„Čistá voda“

„Potřebuje kytka vodu?“

„Odpařování vody“

Hudebně pohybov

„CD Zpívejme si, zpívejme“

Zpěvníky E. Jenčkové

Básničky

„Žába“

„Čápi“

„Ryba“

„Poselství“

Výtvarné a pracovní činnosti

Kolektivní výroba akvária

Vykreslování obrázků

Předplavecká výchova

Plavecký bazén Polička (5 lekcí)

 

Použitá literatura

Hry v přírodě a s přírodou (Hry a nápady do lesa a k vodě)

Malí gratulanti – J. Kožíšek a J. V. Sládek

a další

 

Dodatek k ŠVP PV – „BROUČCI“ k 1.9.2012

 

4.7. Vzdělávání integrovaných dětí

Od 1.9.2012 navštěvuje MŠ jedno dítě (holčička) s tělesným postižením bez pedagogické asistentky. Je vypracován funkční individuální plán, který je společně s SPC a rodinou pravidelně konzultován a doplňován. Jsou vytvořeny podmínky pro tělesné aktivity v rámci postižení dítěte a zajištění bezpečnosti. Jsou využívány vhodné kompenzační pomůcky zapůjčené SPC Žďár n. Sázavou ( terapeutický bazén, dětský rotoped, sestava molitan. stavebnic, didaktické pomůcky a obrázky ). Pravidelně spolupracujeme  

s odbornými lékaři, SPC a PPP Žďár n. S, s logopedkou.

 

 1. Organizace vzdělávání

Navýšení kapacity mateřské školy

Od 1. září 2012 je kapacita mateřské školy 65 dětí. Mateřská škola má 3 třídy , 4 učitelky.

 

Děti jsou rozděleny do tříd podle věku:

 

1. třída „Berušky“ ( děti 2,5 – 3,5 leté )

2. třída „Svatojánci“ ( děti 3,5 – 4,5 leté )

3. třída „Včelky“ ( děti 4,5 - 6 leté

Nová třída, ložnice a umývárna jsou umístěny v přízemí základní školy.

Organizace dne

6.30 - 8.00 hod. děti ze třídy „Včelek“ se scházejí ve třídě „Svatojánků“

( hry a činnosti podle volby dětí )

8.00 - 14.15 hod. děti se přesunou do své třídy „Včelek“ v základní škole

( výchovně vzdělávací činnosti dětí, odpočinek )

14.15 – 16.00 hod. děti přejdou zpět do třídy „Svatojánků“

(odpolední svačina, hry dle volby)

 

 

Dodatek k ŠVP PV – „BROUČCI“ k 1.9.2013

 

4.7. Vzdělávání integrovaných dětí

 

Od 1.9.2013 nenavštěvují naši mateřskou školu žádné integrované děti.

Holčička s tělesným postižením odešla do základní školy.

 

Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy, jejíž činnost vykonává ZŠ a MŠ Jimramov:

 1. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky

 2. Děti, které dovršily věk 4 let.

 3. Děti, které dovršily věk 3 let (k 30. 09. příslušného školního roku).

 4. Trvalý pobyt dítěte v obci, která je zřizovatelem mateřské školy (Jimramov, Sedliště, Trhonice, Ubušín).

 5. Trvalý pobyt ve smluvních obcích (spádová základní škola).

 6. Výjimečné případy řeší ředitelka školy individuálně (děti mladší 3 let, …).

 

Dodatek k ŠVP PV – „BROUČCI“ k 1.9.2016

 

Od 1.září 2016  naší mateřskou školu navštěvuje jedno dítě OMJ. Jedná se o holčičku vietnamské národnosti, která se bude vzdělávat podle IVP.

 

Inkluzivní vzdělávání v MŠ

V mateřských školách narůstá počet dětí, které jsou odmala vystaveny dvěma jazykům. Pro děti s OMJ, je prvořadé zajistit odpovídající komunikaci.

 

Komunikace s dítětem s OMJ:

 1. Rozumět základním potřebám dítěte

 2. Přizpůsobit jazykový projev:

- mluvit jednoduše, ale správně

- používat stejná slova a obraty

- dodržovat správnou intonaci a vhodné tempo řeči

- mluvit dostatečně nahlas

- dbát na správnou výslovnost

- zapojit neverbální prvky komunikace (mimika, gesta)

- využít názornost, obrázky

- využít prostředníka – jiné dítě z MŠ

- podporovat komunikaci mezi dětmi navzájem

3. Plánovat vhodné činnosti a příležitosti k zapojení do herních aktivit, které

zpočátku nevyžadují příliš mluvení (stavebnice, skládanky, obrázky)

 1. Podporovat začlenění dětí s OMJ do kolektivu.

 2. Spolupráce s rodiči.

 

Podpůrná opatření:

Budeme využívat 1. stupeň podpory v rámci běžných podmínek školy, bez dalšího financování ( hračky, knihy, obrázky, stavebnice, skládanky, mozaiky,…).